Põhikiri

I EASSi nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta

1.1    Mittetulundusühingu nimi on Eesti Akadeemiline Seksuoloogia Selts (edaspidi EASS).
1.2    EASS-i asukoht on Tallinn.
1.3    EASS-i eesmärgiks on:
a) seksuoloogia kui teaduse edendamine Eestis.

b) seksuaalsusega seonduvate teadmiste taseme tõstmine.

c) inimeste seksuaalse ja reproduktiivse tervise edendamine.

d) seksuoloogia-alase uurimistöö edendamine.

e) inimeste seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste esindamine.

f) seksuoloogia erialastandardite väljakujundamine, kontroll ja kaitse.

1.4    Oma eesmärkide saavutamiseks EASS:
a) loob kontakte teiste samalaadsete organisatsioonide ja spetsialistidega.

b) toimib mõjutajana, algatajana ja teavitajana seksuaalpoliitika ja seksuaalkultuuriga seonduvates küsimustes.

c) kogub teavet seksuoloogia-alastest uurimustest ning teostab seksuoloogia-alast teaduslikku tööd.

d) organiseerib ja koordineerib seksuoloogia-alast koolitust.

e) valmistab seksuoloogia-alaseid materjale ning edendab seksuaaltemaatikaga tegelevate professionaalide koostööd.
1.5    Oma eesmärkide saavutamiseks EASS arendab mittetulunduslikku  majandustegevust.
1.6    EASS-i majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.7    EASS on asutatud määramata ajaks.
II EASSi liikmeks vastuvõtmise ning EASSist

väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1    EASS-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada EASS-i eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab EASS-i juhatusele viimase poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma EASS-i põhikirja ja tasuma EASS-i üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.
2.2    EASS ühendab eelkõige seksuaaltemaatikaga seonduva kõrghariduse omandanud või omandavaid inimesi. Üldkoosoleku otsuse alusel võib liikmeks vastu võtta ka inimesi vastava kõrghariduse puudumisrel.
2.3    EASS-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EASS-i juhatus või vaidlusalustel juhtudel üldkoosolek.
2.4    EASS-i  liikmete arvestuse korraldab juhatus.
2.5    EASS-ist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldus ei vaja kinnitamist. EASS-i liige loetakse lahkunuks avalduse esitamise päevast ning kustutatakse EASS-i liikmete nimekirjast.
2.6   EASS-i liikme võib EASS-ist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
a) ei ole kahe aasta jooksul osalenud ühelgi EASS-i üldkoosolekul.

b) ei täida EASS-i põhikirja nõudeid.

c) ei ole hiljemalt majandusaasta lõpuks maksnud EASS-i liikmemaksu.

2.7    EASS-i liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus sõnaõigusega osaleda oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest.
2.8    Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused.

3.1    EASS-i liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega EASS-i üldkoosolekul.

b) olla valitud EASS-i juhatuse, revisjonikomisjoni ja teiste organite liikmeks.

c) saada teavet EASS-i tegevuse kohta.

d) esitada juhatusele ettepanekuid EASS-i tegevuse edasiseks arendamiseks ning saada aruanne EASS-i eelnenud ja jooksvast tegevusest.

e) võtta osa EASS-i poolt organiseeritud üritustest ning saada EASS-i poolt esitatavaid informatsioonilisi materjale.

3.2    Ainult õigeaegselt liikmemaksu tasunud hääleõiguslikud liikmed võivad kandideerida valitavatesse organitesse.
3.3    Hääleõigus puudub liikmetel:
a) kellel on rahaline või äriline huvitatus EASS-i varustamisel toodete, teenuste või materjalidega.

b) kellel on rahaline või äriline huvitatus  EASS-i toodete, teenuste või materjalide ostmisel.

c) kes on EASS-i palgalised töötajad.

d) kes pole õigeaegselt tasunud liikmemaksu.

3.4   EASS-i liige on kohustatud:
a) järgima EASS-i tegevuses osalemisel põhikirja ja EASS-i organite otsuseid.

b) teatama EASS-i juhatusele EASS-i liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktaadressi.

c) suhtuma heaperemehelikult EASS-i varasse.

d) tasuma liikmemaksu.

       e) hoidma ja kaitsma EASS-i mainet.

3.5   Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Eass-i liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel.
3.6   Muid kohustusi võib  liikmetele kehtestada üldkoosoleku otsusega.

  IV. Üldkoosolek

4.1   EASS-i kõrgemaks organiks on EASS-i üldkoosolek, millel EASS-i igal liikmel on üks hääl. Iga hääleõiguslik liige võib volitada teist hääleõiguslikku liiget tegutsema tema nimel volituse alusel. Volitus peab olema kirjalik, sellel peab olema volitaja poolt kirjutatud kuupäev ja allkiri. Volitus kehtib vaid selles nimetatud koosolekul.
4.2   EASS-i üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine.

       b) eesmärkide muutmine.

       c) juhatuse esimehe, juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni määramine.

       d) liikmemaksu suuruse ja maksmise korra määramine.

       e) juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes  EASS-i esindaja määramine.

       f) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade  võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja määramine nimetatud tehinguteks.

4.3   EASS-i üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või tema puudumisel juhatuse liige.
4.4   EASS-i üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) iga aasta esimeses kvartalis aastaaruande ja revideeritud finantsaruande kinnitamiseks.

       b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 EASS-i liikmetest.

       c) muudel juhtudel,  kui EASS-i huvid seda nõuavad.

4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab EASS-i juhatus kirjaliku teate mitte vähem kui 7 päeva enne koosolekut. Teade peab sisaldama koosoleku aja, koha ja päevakorra.
4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole EASS-i liikmetest.
4.7 Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalenud või esindatud liikmete arvust.
4.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud EASS-i liikmetest või nende esindajatest ja seadus ei näe ette sellest suurema häälteenamuse nõuet. Häälte võrdsel jagunemisel lihthäälteenamust nõudvate otsuste tegemisel on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.
4.9   EASS-i aastaaruande kinnitamiseks, põhikirja muutmiseks ja EASS-i tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku vähemalt 2/3 häälteenamus

   V. Juhatus

5.1   EASS-i tegevust juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni seitsmest liikmest
5.2   Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.
5.3   Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.
5.4   Juhatuse liikme lahkumisel või taandamisel liikmekohustustest asendab teda järgmine enim hääli saanud kandidaat.
5.5   Juhatuse liikmel on keelatud ametisolekut jätkata, kui:
a) ta saab mingisuguse tuluameti EASS-is.

       b) ta puudub põhjuseta järjest kolmelt juhatuse koosolekult.

5.6   Juhatus esindab EASS-i kõigis õigustoimingutes.
5.7   Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.
5.8   Juhatus määrab ametisse ja vabastab EASS-i palgalised töötajad.
5.9   Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt kaks juhatuse liiget.

                  VI. Revisjonikomisjon.

6.1  Kontrolli EASS-i finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, mis koosneb 3 hääleõiguslikust EASS-i liikmest. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on 1 aasta. Revisjonikomisjon valib oma liikmete seast revisjonikomisjoni esimehe.
6.2   Üldkoosoleku poolt valitud revisjonikomisjon kontrollib vajadusel EASS-i finantsmajandustegevust, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas üks kuu enne liikmete aasta üldkoosolekut, kus revideeritud aruanne kinnitatakse.
6.3  Revisjonikomisjoni liikmetel pole õigust samaaegselt olla juhatuse liige.

VII. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

7.1   EASS-i ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2   EASS-i likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3   EASS-i likvideerimisel läheb selle vara üldkoosoleku otsuse alusel sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

Asutajaliikmed:

Kai Haldre,  Pille Kaldmäe,  Anti Kidron,  Aita Kivi,  Ingvar Luhaäär,  Helle Niit,  Tõnu Ots,  Olev Poolamets,  Margus Punab,  Mare Pork,  Imre Rammul,  Aare Raudsepp,  Rutt Soonets,  Vladimir Vihljajev,  Reet Volkmann,  Ester Väljaots.